airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilladelse til forskningsprojekt

Rettigheder til forskningsdata

Grønlandske sundhedsdata tilhører Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og adgang til data forudsætter godkendelse fra Det Videnskabsetiske Udvalg for Grønland samt Sundhedsledelsen på Dronning Ingrids Hospital. Forskning finansieret af Steno Diabetes Center Grønland er knyttet til centret og udgår fra herfra.

Forskningsetiske principper

Forskning relateret til SDCG opfylder de til enhver tid gældende konventioner, lovgivning og principper, der er relevant for forskning bedrevet i landet og i landets befolkning. Dette omfatter eksempelvis Helsinki-deklarationen II of FN’s konvention for rettigheder for oprindelige befolkninger (UNDRIP). For hele forskningsindsatsen i regi af SDCG er der forsknings- og publikationsfrihed.

Tilladelse til igangsætning af forskningsprojekt 

For at søge om tilladelse til igangsættelse af et forskningsprojekt indenfor Det Grønlandske Sundhedsvæsen kræver det følgende:

 1. Projektet skal godkendes af Videnskabsetisk Udvalg for Grønland
  Vejledning og ansøgningsskema finde på dansk og grønlandsk på www.nun.gl
 2. Ansøger skal have accept fra område- eller regionsledelse.
  Hvis projektet helt eller delvist påtænkes udført i Sundhedsvæsenets institutioner og/eller omhandler patienter, skal ansøgeren indhente accept fra relevante område- eller regionsledelser, som skal indvilge i det samlede ressourcetræk på Sundhedsvæsenet samt gennemførligheden af projektet i den påtænkte periode, herunder hvor projektet skal foregå, tidsperiode og eventuelt behov for personalehjælp. Skabelon til accept fra område- eller regionsledelse findes her. Hvis projektet ikke vil medføre ressourcetræk på Sundhedsvæsenet i form af lån af udstyr, lokaler eller personale, skal dette fremgå tydeligt af ansøgningen.
 3. Ansøger skal have endelig tilladelse fra Sundhedsledelsen
  Alle forskningsprojekter, der foregår i Sundhedsvæsenets institutioner, i samarbejde med personale fra sundhedsvæsenet og/eller omhandler patienter, skal godkendes af Sundhedsledelsen. Ved given tilladelse fra punkt 1 og 2 skal følgende materiale fremsendes til Det Grønlandske Sundhedsvæsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl) for endelig tilladelse
  - Projektbeskrivelse med kort resume
  - Godkendelse fra Videnskabsetisk Udvalg
  - Accept fra den ansvarshavende område- eller regionsledelse (ved intet ressourcetræk er dette ikke nødvendigt)

Der gives ikke tilladelse til projekter, som:

 • Indebærer gennemgang af journaler, da dette kun er tilladt for ansatte i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Dog vil langt de fleste informationer og data kunne trækkes ud af den elektroniske patientjournal (EPJ) med hjælp fra Sundhedsvæsenets IT-afdeling. 
 • Kræver for mange ressourcer af Det Grønlandske Sundhedsvæsen (enten i form af hjælp af ansatte, lokaler, materialer eller andet).